Rusya Vatandaşlarına Türkiye’de Çalışma İzni

Rus Vatandaşlarına Türkiye’de Çalışma İzni nasıl albilir

Rus vatandaşları Türkiye’de çalışma izni nasıl alır? konusuna geçmeden  ilk önce kısaca çalışma izni nedir onu anlatmak isterim. Çalışma ve Sosyal Güvenlik  Bakanlığı tarafından resmi bir belge olarak  düzenlenen Türkiye’de çalışma ve ikamet hakkı veren izin belgesine çalışma izni denir. Türkiye ‘ de bir yabancın  kaçak olarak çalıştığı yakalanırsa  6735 uluslararası iş kanunu’un   23 maddesine göre hem çalışanı hemde iş vereni  idari para cesası kesilmektedir 2023 yılına göre bu  rakam işçi’ye 14. 319 Türk Lirası ve iş verene 35.816  Türk Lirası olarak belirtilmiştir. Bir yabancı kaçak olarak çalıştıgı  İç İşler bakanlığına şikayet edilirse sınır  dışı edilmektedir .Türkiye’de çalışmak isteyen yabancıların  başvuru yapabilmesi için Çalışma ve Sosyal güvenlik bakanlığı 2  seçenek sunmuştur . Birinci. seçenek  bu başvuruyu  Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve ikincisi ise yurtdışından birinci seçenekten başvuru yapabilmek için  yabancının en az 6(altı) ay  geçerli ikamet izni bulunması gerekir . İkinci seçenek ise vatandaşı oludğunuz veya resmi şekilde  ikamet etmesi  durumunda Türkiye Cumhuriyeti’ne ayit  dış temsilciliklerde  başvuru yapması gerek.

Rusya Vatandaşları nasıl kendi ülkelerinde çalışma izni alabilir

Yabancı iş kanununa göre Türkiye’de çalışmak  isteyen rus  ve diğer  yabancılar  çalışma izni alması gerek .Bir rus vatandaşı Türkiye’de iş bulduğu taktirde  ve Rusya’daysa. Türkiye Cumhuriyetine ait dış temsilciliklerine başvurması gerek. Bu başvuru sırasında Rus uyruklu olan işçinin ve Türk olan işverenin  arasında  düzenlenmiş olan antlaşma ile başvuru yapması gerek bu başvuru  olumlu olarak değerlendirilirse yabancıya  on altı haneli referans numarası verilecektir ve bu numara ile Türk iş veren Çalışma ve Sösyal Güvenlik kurumuna başvurması gerek.

Başvurunun yapılabilmesi için gereken evraklar

 1. Rus vatandaşından istenen belgeler:
 2. Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciklerine iş sözleşmesi ibrazı ile alınan 16 haneli Referans Numarası;
 3. İş sözleşmesi (ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANU’NA  GÖRE HAZIRLANMIŞ OLAMASI GEREK)
 4. Pasaport Fotokopisi;
 5. En son mezun olan eğitim kurumundan alınan diplomanın noter tasdikli Türkçe çevirisi;
 6. 4  adet fotoğraf;

İşverenden İstenilen Belgeler:

 1. Başvuru Formu ;
 2. Yabancı İşçi Başvuru Formu ;
 3. Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısının yer aldığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi;
 4. Son yıla ait vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço, kar ve zarar tablosu;
 5. İşyerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Tescil Numarası;
 6. Tarafımızca yapılacak başvurularda işveren tarafından verilen noter onaylı vekaletname.

Başvurunun red edilmesi durumunda yapılması gerekenler

 Yabancının çalışma izin başvurusunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından reddedilmesi durumunda, ilgilisi tarafından ret kararına karşı 30 gün içinde idareye itiraz edilebilir. Bakanlığın itirazı da ret etmesi durumunda ilgililer İdare mahkemesine başvuru yapabilir.

Bir rus vatandaşın alabilileceği çalışma izni çeşitlri ve süreleri

6735 sayılı uluslararası işgücü kanununa göre    ve Çalışma ve Sosyal Bakanlığına bağlı olan uluslararası iş gücu genel müdürlüğü  tarafından  verilen çalışma izni süreli ve süresiz olark ve  bağımsız çalışan ve  istisnai çalışma izni  olarak ayrılmaktadır.SÜRELİ ÇALIŞMA İZNİ:Yabancının ikamet izninin süresi ile hizmet akdinin veya işin süresine göre, belirli bir işyeri veya işletmede ve belirli bir meslekte çalışmak üzere en çok 1 yıl geçerli olmak üzere verilir.                       SÜRESİZ ÇALIŞMA İZNİ:Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, Türkiye’de en az 8 yıl kanuni ve kesintisiz ikamet eden veya toplam 6 yıllık kanuni çalışması olan yabancılara, iş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler dikkate alınmaksızın ve ilgili mercilerin uygun görmesi durumunda; belirli bir işletme, meslek, mülki veya coğrafi alanla sınırlandırılmaksızın süresiz çalışma izni verilebili.  BAĞIMSIZ ÇALIŞMA İZNİ

Bağımsız çalışma izni; yabancıların, Türkiye’de en az 5 yıl kanuni ve kesintisiz olarak ikamet etmiş olmaları, çalışmalarının, ekonomik kalkınma açısından katma değer yaratması ve istihdam üzerinde olumlu etki yapacak olması koşuluyla verilebilir. İstihdam üzerindeki etkinin belirlenmesinde ilgili mercilerin görüşleri de dikkate alınır.Mesleki hizmetler kapsamında kalan yabancılar, ilgili mevzuat çerçevesinde, ilgili mercilerden aldıkları, mesleklerini icra ettiklerine dair bir belgeyi diğer belgelerin yanı sıra Bakanlığa ibraz ederler. Bağımsızyabancı çalışma izni verilmesi uygun bulunan yabancıya, bağımsız çalışabileceğine ilişkin “Bağımsız Çalışma İzni Müracaat Belgesi” verilir. Bağımsız çalışma izni belgesi, verildiği tarihten itibaren 3 ay geçerlidir.İşyerini kurmasının ardından, ticaret sicil kaydını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ibraz etmesi halinde yabancıya bağımsız yabancı çalışma izni verilebilir.

İSTİSNAİ ÇALIŞMA İZNİ:

Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe; ulusal mevzuata aykırı davranmamak ve mesleki hizmetlere ilişkin mevzuata uymak kaydıyla, ilgili mercilerin görüşleri de dikkate alınmak suretiyle, statüleri aşağıda belirtilen yabancılara, bu Kanunda öngörülen sürelere tabi olmaksızın istisnai çalışma izini verilebilir. Yukarıdaki belirtimiz çalışma izni türlerin herhanginin şartları sağlandığında Rus vatandaşı Türkiye’de çalışma izni alabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir